ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ


Kαλύπτεται η από τον Νόμο προβλεπόμενη Αστική Ευθύνη του  Ασφαλιζομένου για Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους από αμέλεια και/ή παράλειψή του, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία του/της, από και κατά την διάρκεια άσκησης της επαγγελματικής του/της δραστηριότητας


ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όρια Ευθύνης - 1η Εναλλακτική
Μέχρι € 30.000,00 ανά γεγονός
Μέχρι € 60.000,00 αθροιστικά για όλη την περίοδο ασφάλισης

Όρια Ευθύνης - 2η Εναλλακτική
Μέχρι € 50.000,00 ανά γεγονός
Μέχρι € 100.000,00 αθροιστικά για όλη την περίοδο ασφάλισης


ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα :
1η Εναλλακτική € 105,00

2η Εναλλακτική € 156,80


Ειδικές εξαιρέσεις

Χρήση μη εγκεκριμένων ουσιών για την παρασκευή φαρμάκων
Παράνομες επεμβάσεις /χρήση μη εγκεκριμένων φαρμάκων
Δόλος ή βαριά αμέλεια, κακόβουλη, εγκληματική ή παράνομη ενέργεια του επαγγελματία ή των προσώπων που ευρίσκονται στην υπηρεσία του
Πρόστιμα, χρηματικές ποινές
Πυρκαγιά, πλημμύρα, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, αναθυμιάσεις, ρύπανση, μολύνσεις της ατμόσφαιρας ή νερού.
Κλοπή και/ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων πελατών
Συμβατικές Ευθύνες
Ακτινοθεραπείες, ραδιοθεραπείες
Έμμεσες και/ή Αποθετικές ζημίες
Επεμβάσεις Αισθητικής χειρουργικής
Μετάδοση μολυσματικών νόσων (AIDS κλπ)
Βελονισμός και λοιπές μη αναγνωρισμένες από τον Ιατρικό Σύλλογο μέθοδοι ή - όποια πρακτική , μέθοδος δεν εντάσσεται στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματός του ασφαλισμένου
Ευθύνη του Ασφαλισμένου ενώ αυτός βρισκόταν υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών και/ή οινοπνευματωδών ποτών
Ευθύνη από την ιδιότητα του ασφαλισμένου ως ερευνητής και/ή χορηγός κλινικών μελετώνAdd comment

Comments

There are no comments yet.


Rating: 0 stars
0 votes

Add comment

Comments

There are no comments yet.